Pomoc w uzyskaniu zezwolenia
na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę to inaczej zezwolenie jednolite. Pozwala ono bowiem w ramach jednej procedury zalegalizować jednocześnie pobyt i pracę na terenie Polski. Wystarczy jedno postępowanie administracyjne i złożenie wniosku, aby móc pracować i mieszkać w Polsce.

Wniosek o zezwolenie na pobyt i pracę jest składany osobiście przez cudzoziemców w odróżnieniu od zezwolenia na pracę, który składa pracodawca. Dzięki niemu można uzyskać Kartę Pobytu.

Ważne

W Pathfinder znajdziesz pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pracę. Dlatego nie musisz martwić się formalnościami. Pomożemy wypełnić Ci wniosek i dostarczyć niezbędne dokumenty do Urzędu Wojewódzkiego.

Karta pobytu

Kto może uzyskać
zezwolenie na
pracę i pobyt czasowy?

Karta pobytu – Potrzebne dokumenty

Aby otrzymać Kartę Pobytu, należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim:

 • wypełniony wniosek;
 • 4 zdjęcia;
 • potwierdzenie opłaty skarbowej;
 • kopie i oryginał do wglądu ważnego dokumentu podróży.

Podczas składania wniosku pobierane są także odciski palca. Dlatego konieczne jest osobiste złożenie dokumentów w urzędzie. Zgłoś się do nas, aby otrzymać pomoc w uzyskaniu Karty pobytu.

Pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały jest jednym z dokumentów, który pozwala cudzoziemcom mieszkać i pracować w Polsce. Jego celem jest potwierdzenie tożsamości i umożliwienie przekraczania granicy bez posiadania wizy.

O zezwolenie na pobyt stały i Kartę pobytu mogą starać się m.in.: osoby, które:

 • mają polskie pochodzenie;
 • posiadają ważną Kartę Polaka;
 • otrzymały azyl na terenie Polski;
 • mieszkają nieprzerwanie w Polsce od 5 lub 10 lat na podstawie innych dokumentów;
 • są ofiarami handlu ludźmi;
 • pozostają w związku małżeńskim z osobą o polskim obywatelstwie przez okres minimum 3 lat i przebywają na terenie Polski od co najmniej 2 lat;
 • są niepełnoletnimi dziećmi cudzoziemców, którzy mają zezwolenie na pobyt;
 • ich rodzice są obywatelami Polski.

Zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę może otrzymać cudzoziemiec, który będzie pracował w Polsce przez co najmniej 3 miesiące na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło).

Warunkiem otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (publicznego lub prywatnego). Niegdyś konieczne były także dokumenty o miejscu zamieszkania i otrzymywania stałego dochodu. Jednak po nowelizacji ustawy o cudzoziemcach na rok 2022, wystarczy samo ubezpieczenie zdrowotne.

Praca w czasie oczekiwania na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Kiedy złożysz poprawnie wniosek i dostarczysz do urzędu niezbędne dokumenty, otrzymasz odcisk stempla. Wydanie decyzji następuje zwykle w ciągu kilku miesięcy.

Po otrzymaniu zezwolenia otrzymujesz Kartę pobytu i możesz legalnie pracować i mieszkać w Polsce.

Zastanawiasz się, czy możesz zacząć już pracę? Podczas oczekiwania na decyzję cudzoziemiec może wykonywać pracę, jeśli:

 • posiada ważne zezwolenie na pracę;
 • jest zatrudniony na podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy;
 • wykonywał wcześniej pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu i chce ją kontynuować u tego samego pracodawcy.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach na rok 2022 wydłużyła okres oczekiwania na wydanie zezwolenia do 6 miesięcy.

Jest ono udzielane na czas nieoznaczony. Natomiast Karta pobytu stałego jest wydawana na 10 lat. Po tym czasie dokument trzeba wymienić. Nie trzeba jednak ponownie składać wniosku o zezwolenie.

Zarówno Karta pobytu czasowego, jak i Karta pobytu stałego są dokumentami uprawniającymi cudzoziemca do mieszkania i pracy na terenie Polski bez konieczności wyrabiania każdorazowo wizy polskiej lub Schengen.

W Pathfinder zajmujemy się ułatwianiem cudzoziemcom procedur i pomocą w uzyskaniu zezwolenia na pracę i Kartę pobytu. Dzięki nam możesz rozpocząć legalnie pracę u polskiego pracodawcy i zamieszkać w Polsce na dłużej.

Zapraszamy
do współpracy

Masz problem z pozyskaniem kandydatów do pracy? A może Twoi pracownicy za często rotują?

Zadbamy o stabilność i kompetencje Twojej kadry.

Sprawdź
pathfinder
pathfinder

Zatrudnimy dla Ciebie nowych
pracowników i zajmiemy się kadrami
oraz płacami.

Skontaktuj się
z nami

Pozwól znaleźć dla siebie najlepszych kandydatów, którzy wesprą Twoją firmę niezależnie od branży. Sprawdź nasze możliwości.
  * pola wymagane

  Wyślij